2006 වර්ෂයේ සිට ICT සහ GIT යන පාසැල් විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීම සඳහා CIT Institute විසින් උපකාරක පන්ති පවත්වනු ලබයි.

තවද 2019 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දුන් 6, 7, 8 හා 9 ශ්‍රේණි නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව දැයේ දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර CIT INSTITUTE මගින් අධ්‍යාපන පාඨමාලා පවත්වාගෙන යයි. බොහෝ දරුදැරියන් වෙත ඉතා උසස් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට අප ආයතනයෙන් මගපෙන්වා ඇති බව ඉතාමත් සතුටින් ප්‍රකාශ කරමු.

දැන් අප ආයතනය විසින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ද මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව ලබා දේ.
එමෙන්ම ආයතනයට පැමිණෙන සිසුන් සඳහා ප්‍රායෝගික පුහුණුව ද නොමිලේ ලබා දේ.
ICT for Grade 9 - 2022

ICT for Grade 9 - 2022

අනාගතයේ පරිගණක දැනුමෙන් බැබලෙන දරු දැරියන් පිරිසක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන්  9 ශ්‍රේණිය ඉගෙනුම ලබන දරුවන් සඳහා 

ICT for Grade 8 - 2022

ICT for Grade 8 - 2022

අනාගතයේ පරිගණක දැනුමෙන් බැබලෙන දරු දැරියන් පිරිසක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් 8 ශ්‍රේණිය ඉගෙනුම ලබන දරුවන් සඳහා 

I ICT for Grade 7 - 2022

I ICT for Grade 7 - 2022

අනාගතයේ පරිගණක දැනුමෙන් බැබලෙන දරු දැරියන් පිරිසක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන්  7 ශ්‍රේණිය ඉගෙනුම ලබන දරුවන් සඳහා 

ICT for Grade 6 -  2022

ICT for Grade 6 - 2022

අනාගතයේ පරිගණක දැනුමෙන් බැබලෙන දරු දැරියන් පිරිසක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන්  5 හෝ 6 ශ්‍රේණිය ඉගෙනුම ලබන දරුවන් සඳහා